ข่าว 1918

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 6 เรื่องเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำส่งหนังสือจำนวน 7 เรื่องเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน และสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th โทรศัพท์. 0-2610-5288

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment