ข่าว 1930

เรื่อง ขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) ได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ www.ipthailand.go.th โทรศัพท์. 02-547-5026

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment