วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสต ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
“การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (รูปแบบ on site) เป็นการสรุปประเด็นภาพรวมของการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การระดมสมองและนำเสนอรายละเอียดของ Initiative Program” ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment