วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร หัวหน้างานบริการการศึกษา, นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณบดี นายวัชระ แหวนเงิน หัวหน้างานศูนย์บริการวิชาการและเทคโนโลยี และนายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางเข้าไปศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน (แบบ Pre-degree,Non-degree) การทำหลักสูตรระยะสั้น,การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ และเข้าชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้

Leave a Comment