วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
คณะเทคนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหรือการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024, การจัดทำวารสารเพื่อเข้าฐานข้อมูล TCI และแลกเปลี่ยนการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วะยะลุน หัวหน้างานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร หัวหน้างานบริการการศึกษา และนายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
ในครั้งนี้ได้รับแนวทางการจัดงาน ECTI-CARD และการบริหารงาน ด้านงานวิชาการ ด้านงานวิจัย จาก ท่าน ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดี พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment