คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น อาคาร ๓๖

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2246219265416214/2246219135416227/?type=3&theater

Leave a Comment