13 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2564 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment