วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
-หมู่บ้านชุมแสง หมู่ที่ 1
-หมู่บ้านผาง หมู่ที่ 3
-หมู่บ้านอุดม หมู่ที่ 5
-หมู่บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างวิศวกรสังคมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ผลผลิตจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
2.เพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านได้มีความรู้เรื่องโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment