วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรด้วยสมาร์ทฟาร์มมิ่ง (Smart Farming)สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 ณ บ้านอุดม ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ขอขอบคุณ นายพิชัย สามารถ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน

Leave a Comment