ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการนักรบภัยแล้งเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืน
ณ หมู่ 1 บ้านชุมแสง หมู่ 4บ้านถนนสำโรง และหมู่ 7บ้านตาโสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment