คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์กิตติพงศ์ แซ่เตียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ทรงยศ หวังชอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
นายมานะชัย จันทอก นักวิชาการศึกษา
ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1
ในโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ 1 ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โดยในครั้งนี้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่คือ ผศ.ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ อาจารย์กิตติพงศ์ แซ่เตียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์ทรงยศ หวังชอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นายมานะชัย จันทอก นักวิชาการศึกษา และนายวัชระ แหวนเงิน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารฝึกอบรมและพัฒนาอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment