👏👏 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 😍😍 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ที่ได้บรรจุแต่งตั้งรับราชการครู 😍😍 นายธนวิทย์ เขียวศรี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ข่วย สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

Leave a Comment