วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ กลุ่มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ร่วมประชุมคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาและวารสารวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ ECTI-CARD 2024 ครั้งที่ 16
ณ พราว เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment