คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์และคณะ ผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาพิเศษ นำทีมคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นักประดิษฐ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นส.สโรชา โสภักดี นส.สรรสวย ศรีโยธะ นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และ นายอนุวัฒน์ เครือวัลย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง “การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินตะเกาว์ลายโบราณ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ” เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ คว้ารางวัล “Gold Medel รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ” ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ รางวัล “Special Award รางวัลพิเศษจากหน่วยงานนานาชาติ Norton University ” นำเสนอประทับใจ ระดับนานาชาติ ในงาน 2022 Kaohsiung International lnvention and Design EXPO (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ภายใต้ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งภายในงานมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 500 ผลงาน จากภูมิภาคยุโรปและเอเชีย มากกว่า 20 ประเทศ จัดโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
กว่าจะถึงวันนี้องค์ประกอบของความสำเร็จจากทีมที่ปรึกษาพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษาด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ แก้ววินัด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายภาษา ที่ปรึกษาด้านรายละเอียดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วะยะลุน ผู้ช่วยคณบดีงานส่งเสริมวิชาการ ที่ปรึกษาด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษ
4. นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม ที่ปรึกษาด้าน VDO Presentation และ Poster ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
5. นายวัชระ แหวนเงิน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและเทคโนโลยี ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและสร้าง Model ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
6. นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ หัวหน้างานฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

Leave a Comment