วันที่ 26 – 27 มกราคม 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ โรงแรมอลิซาเบธ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง
1. ศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน
2. รองศาสตราจารย์ดร.ชูชาติ พยอม

Leave a Comment