👏👏คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ 👏👏
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด, ผศ.ดร.อัษฎา วรรณกายนต์,
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี อ.ดร.สุชาติ ดุมนิล และ อ.ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์
ที่ผลงานได้ผ่านการพิจารณา และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 (The 1st National and International Conference on Sustainable Local Development : 1st NICSLD) หัวข้อ: “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 👈👈
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment