17 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตามหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกิจกรรมปิดโครงการ(ย่อย)ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 และ กิจกรรมการพัฒนายกระดับท่องเที่ยวชุมชนระดับตำบล ภายใต้โครงการ “ออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย” ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ, นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์, นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ และ นายวัชระ แหวนเงิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมนักศึกษา 1) น.ส.ปนัดดา เกลี้ยงพร้อม 2) น.ส.พิมพ์ขวัญ พันธ์มณี 3) น.ส.นลินี ควรดี 4) นายอนุวัฒน์ เครือวัลย์ 5) นายวีระพงษ์ จันทร์รักษา 6) นายนักรบ ทับทิมทอง 7) นส.ชลลดา พรมรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ซึ่งได้ดำเนินการการเป็นที่แล้วเสร็จนั้น ต่อธนาคารออมสิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สุรินทร์ และชุมชนบ้านโพธิ์กอง นั้น
ผศ.สมใจ อินทรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ในนามตัวแทนคณบดีฯ ผู้บังคับบัญชาทีมดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมเป็นเกียรติกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีต่อคณะทำงาน ชุมชน และขอบคุณธนาคารออมสิน
ในนามตัวแทนชุมชน นายพนิต เมืองไทย กำนันตำบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ , นายนพรัตน์ สมัญญา ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวบ้านโพธิ์กอง, นายปราณี หอมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพธิ์กอง และ นายบุญจันทร์ จำนงเพียร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์กอง กล่าวขอบคุณ
ผศ.ดร.สุพิมพ์ภา วัฒนะสังขะโสภณ รองสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สุรินทร์ กล่าวชื่นชนในนามผู้รับผิดชอบโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กล่าวปิดโครงการ คุณชูชาติ อันชำนาญ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุรินทร์ ประธานกล่าวปิดโครงการ และคุณธนัณท์นภัส พงษ์ลภัสธร ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราสาท ร่วมเป็นเกียรติในดิธีปิดโครงการครั้งนี้

Leave a Comment