วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
คลินิควิจัยสายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำโดยอาจารย์ปฏิวัติ อาสาเสน ประธานสาขาวิชาฯ เข้าปรึกษาแนวทางในการคิดหัวข้อวิจัยเพื่อเตรียมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สู่การขอทุนสนับสนุนการวิจัย สกสว. ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม และฝึกอบรม และในระบบ Zoom meetingในการประชุมครั้งนี้ ได้แนวทางการเขียนหัวข้อการเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น ดังนี้
1. อาจารย์ปฏิวัติ อาสาเสน
แนวทางหัวข้อวิจัย เรื่อง เกษตรระบบ Smart Farming (วิเคราะห์ ดิน น้ำ ปุ๋ย ให้เหมาะกับพืช)
2.ผศ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน
แนวทางหัวข้อวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ไลน์แชทบอทเพื่อทำนายและป้องกันโรคในอ้อยอย่างง่ายและแม่นยำสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจังหวัดสุรินทร์
3. อาจารย์วีระนนต์ วิบูลย์อรรถ
แนวทางหัวข้อวิจัย เรื่อง การตรวจสอบและแจ้งเตือนปัญหาความเสียหายในไร่อ้อยโดยใช้ค่าดัชนีพืชพันธุ์
4. อาจารย์วิทวัส สุขชีพ
แนวทางหัวข้อวิจัย เรื่อง นวัตกรรมสื่อการสอนงานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
5. ผศ.ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์
แนวทางหัวข้อวิจัย เรื่อง ระบบการประมวลผลสีอัจฉริยะจากธรรมชาติตามวิถีช่างทอผ้าพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธ์เขมรจังหวัดสุรินทร์
ในครั้งนี้ได้แก้ไขข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ระบบ NRIIS ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ของอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมพร้อมการขอทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

Leave a Comment