ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัล ในการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ ผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งแบบ 2 หัวปั่น สำหรับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหม ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์” โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย รองศาสตราจารย์ชูชาติ พยอม และอาจารย์เอกราช นาคนวล เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment