วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.
งานกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ร่วมรับฟังโอวาท คำสอนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เนื่องในวาระการเกษียณอายุราชการ

Leave a Comment