วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณะบดีฯ อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences : 1st HUNIC) ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
ซึ่งภายในงานนี้ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ ได้เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น พร้อมทั้งจัดแสดงผลงาน รางวัลจากการประกวดจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตภายในงาน
——————————————————————
ภายในงานนี้ได้จัดภายใต้หัวข้อ “มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” (Human-Societies : Innovate Locally, Impact Globally through the King’s Philosophy) ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริมศักยภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชม บริเวณด้านหน้าอาคารฝึกประสบการณืวิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อีกด้วย

 

 

//ขอขอบคุณเนื้อหา/ภาพ จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง…

โพสต์โดย pr.srru ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018

Leave a Comment