ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง แนวการการพัฒนาร่วมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด กับ บริษัทเอกชน และส่วนราชการอื่น ในการพัฒนาเตาเผาขยะติดเชื้อและอื่นๆ ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment