ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเครื่องผ่าไม้ไผ่ และเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อ เพื่อให้บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ณ บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

Leave a Comment