วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสรุปรายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 โดยได้เชิญตัวแทนแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment