วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านรองคณบดี อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

Leave a Comment