11 มิถุนายน 2564
รศ.บัญชา ชื่นจิต รักษาราชการแทนคณบดีฯ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์
จัดโครงการโครงการสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน
“กิจกรรมที่ 1 อบรมอาชีพการสานเปลเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ”
ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2564
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ภายใต้โครงการยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพืีอการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

Leave a Comment