“ชวนน้องเรียนต่อ 66” ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
นำโดย ท่านอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา และท่านอาจารย์ ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Comment