วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาห้องเรียน ปรับปรุงห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ดร.อภิชัย ไพรสินธุ์ อาจารย์วัชเรศ แก่นบุตร อาจารย์ทรงยศ หวังชอบ และนางสาวสุนทราภรณ์ เนินแก้ว เข้าร่วมการประชุม

Leave a Comment