วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา นำตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ โครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment