วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 10.00. น. ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาทุนมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment