วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา ประธาน
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล และตัวแทนจากสาขาวิชา ร่วมประชุมวางแผนการดำเนิน โครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่ชุมชนตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นสูงสุด
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
 

Leave a Comment