วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประเภททุนต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment