วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าพบและประชุมหารือทำความเข้าใจการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กับ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment