ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมเพื่อยกระดับมาตรฐานเข้าสู่มาตรฐานนกยูง กิจกรรมที่ 1 การย้อมสีธรรมชาติให้ผ่านมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ พร้อมคณะดำเนินงาน ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ด้านผ้าไหม นายบันเทิง ว่องไว และ ดร.เกียรติภูมิ ดวงศรี มาเป็นวิทยากรกลุ่มหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ภายใต้โครงการยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ประจำปี 2562

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment