วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานนกยูง กิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติตามมาตรฐานนกยูงพระราชทาน เสร็จสิ้นเป็นวันสุดท้าย บรรลุตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ขอบคุณวิทยากรหลัก อาจารย์บันเทิง ว่องไว อาจารย์เกียรติภูมิ ดวงศรี และคณะ

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment