📣📣 ขยายเวลาลงข้อมูล!!! ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกคน เข้าตอบแบบสำรวจการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์จองรายวิชา http://reg1.srru.ac.th
2. เลือกเมนู แบบสำรวจวัคซีน COVID-19
3. ตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
4. เลือกความประสงค์ รับวัคซีน / ไม่ประสงค์รับวัคซีน / รับวัคซีนแล้ว จากนั้นบันทึกข้อมูล

📍 หมายเหตุ : เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ (ON-SITE) นั้น จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน เข้าตอบแบบสำรวจนี้

Leave a Comment