ทีมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์
ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนตลาดไหมใต้ถุนเรือน ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18-19 มกราคม 2566
ขอขอบพระคุณทีมวิจัยสวาย ที่เปิดโอกาสให้ร่วมบูรณาการและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อชุมชน เพื่อท้องถิ่น คนสุรินทร์ของเรา 🙏🙏🙏

Leave a Comment