📌 นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่เว็บไซต์จองรายวิชา ทั้ง 3 ช่องทาง (reg1,reg2,reg3)
** กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
💌ภาคปกติ กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาตามชั้นปี ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 27 พ.ค.65
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 30 พ.ค.65
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 31 พ.ค.65
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1 มิ.ย.65
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 มิ.ย.65 (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จองรายวิชาให้)
– เพิ่มถอน รายวิชาด้วยตนเอง (ยกเว้นชั้นปีที่ 1) 6-10 มิ.ย. 65
– เพิ่มถอน รายวิชา (ยื่นคำร้องออนไลน์) 13-24 มิ.ย. 65
🎉วันเริ่มการเรียนการสอน 13 มิ.ย. 65🎉
💌ภาคพิเศษ กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาในวันที่ 11 มิ.ย.65
– เพิ่มถอน รายวิชาด้วยตนเอง (ยกเว้นชั้นปีที่ 1) 11-112 มิ.ย. 65
– เพิ่มถอน รายวิชา (ยื่นคำร้องออนไลน์) 18-26 มิ.ย. 65
🎉วันเริ่มการเรียนการสอน 18 มิ.ย. 65🎉

Leave a Comment