วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ รักการ รักษาราชการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และ รศ.บัญชา ชื่นจิต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 20 หน่วยงาน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุม
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนากัญชาไทยสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศ” ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ความอยากและอัดอั้นภายใน : ปัจจัยจิตวิทยาของนักท่องเที่ยวสำหรับการ ท่องเที่ยววิถีปกติใหม่แห่งอนาคตของไทย” และ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากพันธุศาสตร์ระดับเซลล์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วม จำนวน 557 ผลงาน ทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Leave a Comment