วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศกร เดชศิริ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เขามาเก็บชั่วโมงในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Leave a Comment