บรรยากาศการสอบออนไลน์รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
หลักสูตร ค.บ. / ค.อ.บ. และ วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ สอบผ่านระบบออนไลน์ http://e-testing.srru.ac.th ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564
เปิดระบบเวลา 08.00 น. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ายืนยันตัวตน ผ่านระบบ e-testing เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ( ผู้เข้าสอบควรรายงานตัวให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มสอบ 30 นาที )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะสาขาและสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.
สอบวิชาเฉพาะสาขาและสอบสัมภาษณ์ผ่าน Line Application ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
———————————————–
หลักสูตร / สาขาวิชาอื่นๆ สอบวิชาเฉพาะสาขาและสอบสัมภาษณ์ผ่าน
Line Application ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
————————————————
สอบถามเพิ่มเติม 044-514-606 ต่อ 23

Leave a Comment