วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระและอำเภอชุมพลบุรี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระ โดย รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต ตำแหน่ง คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ นางกนกรัตน์ บานชื่น ตำแหน่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระและต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะเรียกว่า “หน่วยงานทั้งสองฝ่าย” ร่วมมือด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเกื้อกูล และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยความเสมอภาค ตามอำนาจหน้าที่และความสมัครใจของแต่ละฝ่าย หน่วยงานทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงความร่วมมือ โดยมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้

1. ความร่วมมือด้านวิชาการ
2. ความร่วมมือด้านวิจัย
3. ความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
4. กิจกรรมอื่นๆตามที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ชองบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระ ในการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงกิจกรรมของหน่วยงาน

ข้อ 2 กรอบสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะประสานความร่วมมือกัน ดังนี้
2.1 สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ดำเนินการวิจัยร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่และบุคลากรเพื่อการศึกษา ซึ่งในรายละเอียดเรื่องงานวิจัยทั้งสองฝ่ายจักได้ปรึกษาหารือตกลงเป็นกรณีไป
2.3 การจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

ข้อ 3 ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงร่วมมือ
หากหน่วยงานทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายที่มีความประสงค์มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานอีกสองฝ่ายทราบ เพื่อร่วมพิจารณาทบทวนและแก้ไขล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน
การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้หน่วยงานฝ่ายที่มีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานอีกสองฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน การยกเลิกความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่มีผลให้ต้องยกเลิกกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานไปแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้

ข้อ 4 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพลบุรี โดย รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ นางประดับศรี แก้วประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพลบุรีและต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะเรียกว่า “หน่วยงานทั้งสองฝ่าย” ร่วมมือด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเกื้อกูล และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยความเสมอภาค ตามอำนาจหน้าที่และความสมัครใจของแต่ละฝ่าย หน่วยงานทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงความร่วมมือ โดยมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้
1. ความร่วมมือด้านวิชาการ
2. ความร่วมมือด้านวิจัย
3. ความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
4. กิจกรรมอื่นๆตามที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ชองบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระ ในการพัฒนาวิชาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย รวมถึงกิจกรรมของหน่วยงาน
ข้อ 2 กรอบสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะประสานความร่วมมือกัน ดังนี้
2.1 สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ดำเนินการวิจัยร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่และบุคลากรเพื่อการศึกษา ซึ่งในรายละเอียดเรื่องงานวิจัยทั้งสองฝ่ายจักได้ปรึกษาหารือตกลงเป็นกรณีไป
2.3 การจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

ข้อ 3 ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงร่วมมือ
หากหน่วยงานทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายที่มีความประสงค์มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานอีกสองฝ่ายทราบ เพื่อร่วมพิจารณาทบทวนและแก้ไขล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน
การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้หน่วยงานฝ่ายที่มีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานอีกสองฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน การยกเลิกความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่มีผลให้ต้องยกเลิกกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานไปแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้

ข้อ 4 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/G9uubxrQXgWhLd4G8
———————————————————————————————————————————-

Leave a Comment