เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
🔹บุคลากรในนามตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง” ณ ฝายโคกเพชร ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
🔹โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
🔹ซึ่งมีทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดบริเวณ ลำน้ำ คู คลอง ณ ฝายโคกเพชร ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment