วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด
ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
.
ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment