บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีวันปิยมหาราช และกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ สาธารณประโยชน์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment