บูทนิทรรศการผลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไหมถิ่นไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุรินทร์”
ในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022”
โดยมีผลงานวิจัยที่จัดแสดงดังนี้
1. การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบรังไหมแบบควบคุมอุณหภูมิและเครื่องผลิตเส้นไหมทอมือพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ผู้วิจัย ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์, นางสุมณฑา จีระมะกร, นางสาวขนิษฐา สีมา
2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติและการสร้างอัตลักษณ์ลวดลายบนผืนผ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม ผู้วิจัย ผศ.ดร.อรนุช นาคชาติ,ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค, ดร.คุณภัทร ศรศิลป์
3. การพัฒนาน้ำพริกนรกเสริมโปรตีนจากดักแด้ไหมและใบมะกรูด ผู้วิจัย อ.รัชวรรณ จันทเขต, อ.ดวงศิริ ดวงแว่ว, อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ และ ดร.ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี

Leave a Comment