วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประงสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย 3. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการและงานทะเบียนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5. เพื่อเสริมสร้างความสำคัญระหว่างนักศึกษาใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment