วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ ท่าน รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและรองคณบดี ได้ขึ้นให้โอวาทและข้อคิดในการเรียน กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment