ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เอกสารดาวน์โหลด 

 

Leave a Comment