ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประเภทผู้แทนบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment